+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Ken (Begriff)

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Ken ist ein Begriff aus dem DT Zyklus und bedeutet so viel wie das Maß oder die Menge an Wissen oder Warnehmung.

Ken kommt auch in der Englischen Sprache vor. Hauptsächlich jedoch im Englischen oder Schottischen Dialekt.

Die Nähe am deutschen "kennen" trügt also nicht und zeigt, dass die Deutsche und die Englische Sprache gleiche Wurzeln haben.

Vorsänger: Commala-come-ken
It's the other one again.
You may know her name and face
But that don't make her your friend.


 

Chor:Commala-come-ten!
She's not your friend!
If you let her get too dose
She'll cut you up again.[1]

Quelle

<cite_references_prefix>

  • DT VI - Susannah, 10. Strophe, 19. Kapitel
  • <cite_references_suffix>

    Begriffe aus dem Dunklen-Turm-Zyklus
    19/99 • An-Tet • Anti-Ka • Aven Kal • Aven-Car • Balkenbeben • Calla • Can-Calah • Can Calyx • Canda • Can'-Ka No Rey • Can Steek-Tete • Can-Tah • Can-tah Abbalah • Can Tam • Can Toi • Can-Toi-Tete • Char • Chary • Chary-Ka • Charyou Baum • Coffah • Commala • da fan • Dan-Dinh • Dan-Tete • Dash-Dinh • Delah • Devar • Devar-Tete • Devar-Toi • Dinh • Din-tah • Discordia • Dogan • Fan-Gon • Flitzen • Flitz-Tahken • Glammer • Gunna • Hodji • Houken • Howken • Irina • Jin-Jin • Ka • Ka-Babbies • Ka-Dinh • Ka-Gan • Ka-Humes • Ka-Mai • Ka-Me • Kammen • Ka-Shume • Kas-Ka Gan • Ka-Tel • Ka-Tet • Kal • Kaven • Ken • Kes • Khef • Kra-Kammen • Ma'sun • minder • Na'ar • Nozz-a-la • Palaver • Pol-Kam • Ram Abbalah • Revolvermann • Sai/Soh • Seppe-Sai • Sheevin • Sh'veen • Taheen • Telamei • Ter-Tah • Tet • Te-Ka • Tet-Ka Can Gan • Todana • Trig Delah • Uffi • Urs-Ka Gan • Ves'-Ka Gan • Wörterschmied