+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Urs-Ka Gan

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Urs-Ka Gan ist ein Wort der Hohen Sprache aus dem DT-Zyklus von Stephen King.

Das Lied des Bären heißt es wörtlich übersetzt. Der Prophet Gans Kas-Ka Gan Stephen King spricht - von Roland Deschain hypnotisiert - von diesem Lied und dass er darauf hören muss.

King erwähnt auch die Steigerung des Liedes, den Schrei bzw. Ruf des Bären, welches in der Hohen Sprache Urs-A-Ka Gan heißt.

Begriffe aus dem Dunklen-Turm-Zyklus
19/99 • An-Tet • Anti-Ka • Aven Kal • Aven-Car • Balkenbeben • Calla • Can-Calah • Can Calyx • Canda • Can'-Ka No Rey • Can Steek-Tete • Can-Tah • Can-tah Abbalah • Can Tam • Can Toi • Can-Toi-Tete • Char • Chary • Chary-Ka • Charyou Baum • Coffah • Commala • da fan • Dan-Dinh • Dan-Tete • Dash-Dinh • Delah • Devar • Devar-Tete • Devar-Toi • Dinh • Din-tah • Discordia • Dogan • Fan-Gon • Flitzen • Flitz-Tahken • Glammer • Gunna • Hodji • Houken • Howken • Irina • Jin-Jin • Ka • Ka-Babbies • Ka-Dinh • Ka-Gan • Ka-Humes • Ka-Mai • Ka-Me • Kammen • Ka-Shume • Kas-Ka Gan • Ka-Tel • Ka-Tet • Kal • Kaven • Ken • Kes • Khef • Kra-Kammen • Ma'sun • minder • Na'ar • Nozz-a-la • Palaver • Pol-Kam • Ram Abbalah • Revolvermann • Sai/Soh • Seppe-Sai • Sheevin • Sh'veen • Taheen • Telamei • Ter-Tah • Tet • Te-Ka • Tet-Ka Can Gan • Todana • Trig Delah • Uffi • Urs-Ka Gan • Ves'-Ka Gan • Wörterschmied